[MOD] Recent App (Clear all, Setting, Card Stack) for Jelly Bean

Recent App bao gồm:

 1. Xóa tất cả ứng dụng đang chạy
 2. 1 nút để vào cài đặt
 3. Giao diện recent app dạng card stack (xếp chồng)

Bắt đầu mod:

Bước 1:

Decompile SystemUI.apk

Download file source mod, vào copy file source này vào SystemUI theo đúng đường dẫn, riêng folder layout, có 2 file xml, nên so sánh code rồi copy dòng code chưa có sang

Hướng dấn thêm chút:

res\layout\status_bar_rencent_item.xml

Chú ý các điểm sau:

android:rotationX=”-10.0″

android:textColor=”#ff243137″

… thôi nói chung copy giống hết đi :3

– SystemUI.apk/res/values/ids.xml

thêm được này trước </resource>

<item type="id" name="asteroid_recents_task_manager_button">false</item>
<item type="id" name="asteroid_recents_google_button">false</item>
<item type="id" name="asteroid_recents_clear_all_button">false</item>

SystemUI.apk/res/values/strings.xml
thêm được này trước </resource>
<string name="status_bar_recent_launch_task_manager_title">Task manager</string>
<string name="status_bar_recent_launch_google_button">Google</string>
<string name="status_bar_recent_remove_all_button">Remove all</string>

Recompile SystemUI.apk
Bước 2:
Decompile SystemUI.apk mới

đi đến res/values/public.xml và mở nó với notepad++
cứ để nó mở, lát sẽ cần

SystemUI.apk/smali/com/android/systemui/recent/RecentsPanelView.smali

Thêm dòng code đỏ
# instance fields
.field private mAnimateIconOfFirstTask:Z

.field private mFitThumbnailToXY:Z

.field private mGoogleButton:Landroid/widget/ImageButton;

.field private mHighEndGfx:Z
-----------------------------------------------------
.end annotation
.end field

.field private mRecentTasksLoader:Lcom/android/systemui/recent/RecentTasksLoader;

.field private mRecentsClearAllButton:Landroid/widget/ImageButton;

.field private mRecentsContainer:Landroid/view/ViewGroup;

.field private mRecentsNoApps:Landroid/view/View;

.field private mRecentsScrim:Landroid/view/View;

.field private mShowing:Z

.field private mStatusBarTouchProxy:Lcom/android/systemui/recent/StatusBarTouchProxy;

.field private mTaskManagerButton:Landroid/widget/ImageButton;

.field private mThumbnailWidth:I

.field private mWaitingForWindowAnimation:Z
--------------------------------------------
iput v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentItemLayoutId:I

  .line 267
  invoke-static {p1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentTasksLoader;->getInstance(Landroid/content/Context;)Lcom/android/systemui/recent/RecentTasksLoader;

  move-result-object v1

  iput-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentTasksLoader:Lcom/android/systemui/recent/RecentTasksLoader;

  .line 268
  invoke-virtual {v0}, Landroid/content/res/TypedArray;->recycle()V

  .line 269
  return-void
.end method

.method private AsteroidClearAllRecentApps()V
  .locals 8

  .prologue
  const/4 v7, 0x1

  const/4 v6, 0x0

  iget-object v0, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;

  const-string v1, "activity"

  invoke-virtual {v0, v1}, Landroid/content/Context;->getSystemService(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;

  move-result-object v0

  check-cast v0, Landroid/app/ActivityManager;

  iget-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentTaskDescriptions:Ljava/util/ArrayList;

  invoke-virtual {v1}, Ljava/util/ArrayList;->isEmpty()Z

  move-result v1

  if-nez v1, :cond_1

  iget-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentTaskDescriptions:Ljava/util/ArrayList;

  invoke-virtual {v1}, Ljava/util/ArrayList;->iterator()Ljava/util/Iterator;

  move-result-object v2

  :goto_0
  invoke-interface {v2}, Ljava/util/Iterator;->hasNext()Z

  move-result v1

  if-eqz v1, :cond_0

  invoke-interface {v2}, Ljava/util/Iterator;->next()Ljava/lang/Object;

  move-result-object v1

  check-cast v1, Lcom/android/systemui/recent/TaskDescription;

  iget v3, v1, Lcom/android/systemui/recent/TaskDescription;->persistentTaskId:I

  invoke-virtual {v0, v3, v7}, Landroid/app/ActivityManager;->removeTask(II)Z

  iget-object v3, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;

  const v4, 0x7f0b00a5

  new-array v5, v7, [Ljava/lang/Object;

  invoke-virtual {v1}, Lcom/android/systemui/recent/TaskDescription;->getLabel()Ljava/lang/CharSequence;

  move-result-object v1

  aput-object v1, v5, v6

  invoke-virtual {v3, v4, v5}, Landroid/content/Context;->getString(I[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;

  move-result-object v1

  invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->setContentDescription(Ljava/lang/CharSequence;)V

  const/4 v1, 0x4

  invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->sendAccessibilityEvent(I)V

  const/4 v1, 0x0

  invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->setContentDescription(Ljava/lang/CharSequence;)V

  goto :goto_0

  :cond_0
  iget-object v0, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentTaskDescriptions:Ljava/util/ArrayList;

  invoke-virtual {v0}, Ljava/util/ArrayList;->clear()V

  :cond_1
  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->dismissAndGoBack()V

  return-void
.end method

.method static synthetic access$177777700(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;)V
  .locals 0
  .parameter "x0"

  .prologue
  .line 75
  invoke-direct {p0}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->AsteroidClearAllRecentApps()V

  return-void
.end method

.method static synthetic access$000(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;)Ljava/util/ArrayList;
  .locals 1
  .parameter "x0"

  .prologue
  .line 73
  iget-object v0, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentTaskDescriptions:Ljava/util/ArrayList;

  return-object v0
.end method

.method static synthetic access$100(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;)I
  .locals 1
  .parameter "x0"

  .prologue
  .line 73
  iget v0, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentItemLayoutId:I
-------------------------------------
Đổi 0x7f0b00a5 với giá trị IDS có trong public.xml khi nãy

<public type="string" name="accessibility_recents_item_dismissed" id="0x7f??????" />
Tiếp theo, tìm hàm này
.method protected onFinishInflate()V
kéo xuống trong hàm đó và add đoạn code đỏ trên return-void
invoke-virtual {v1, v2}, Landroid/view/View;->setBackground(Landroid/graphics/drawable/Drawable;)V

  .line 488
  :cond_0
  :goto_0
  const v1, 0x7f08012e

  invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v1

  check-cast v1, Landroid/widget/ImageButton;

  iput-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentsClearAllButton:Landroid/widget/ImageButton;

  .line 499
  iget-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mRecentsClearAllButton:Landroid/widget/ImageButton;

  new-instance v2, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$AsteroidClearAll;

  invoke-direct {v2, p0}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$AsteroidClearAll;-><init>(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;)V

  invoke-virtual {v1, v2}, Landroid/widget/ImageButton;->setOnClickListener(Landroid/view/View$OnClickListener;)V

  const v1, 0x7f08012c

  invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v1

  check-cast v1, Landroid/widget/ImageButton;

  iput-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mTaskManagerButton:Landroid/widget/ImageButton;

  iget-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mTaskManagerButton:Landroid/widget/ImageButton;

  new-instance v2, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$AsteroidTaskManagerHelper;

  invoke-direct {v2, p0}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$AsteroidTaskManagerHelper;-><init>(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;)V

  invoke-virtual {v1, v2}, Landroid/widget/ImageButton;->setOnClickListener(Landroid/view/View$OnClickListener;)V

  const v1, 0x7f08012d

  invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v1

  check-cast v1, Landroid/widget/ImageButton;

  iput-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mGoogleButton:Landroid/widget/ImageButton;

  iget-object v1, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mGoogleButton:Landroid/widget/ImageButton;

  new-instance v2, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$AsteroidGoogleHelper;

  invoke-direct {v2, p0}, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$AsteroidGoogleHelper;-><init>(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;)V

  invoke-virtual {v1, v2}, Landroid/widget/ImageButton;->setOnClickListener(Landroid/view/View$OnClickListener;)V

  return-void

  .line 473
  .end local v0      #scrollView:Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$RecentsScrollView;
  :cond_1
  new-instance v1, Ljava/lang/IllegalArgumentException;

  const-string v2, "missing Recents[Horizontal]ScrollView"

  invoke-direct {v1, v2}, Ljava/lang/IllegalArgumentException;-><init>(Ljava/lang/String;)V

  throw v1

  .line 483
  .restart local v0    #scrollView:Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$RecentsScrollView;
----------------------
Change this 0x7f08012e
with the IDS value you got in your public.xml
<public type="id" name="asteroid_recents_clear_all_button" id="0x7f??????" />
--------------
this 0x7f08012c with
<public type="id" name="asteroid_recents_task_manager_button" id="0x7f??????" />
---------------
and this 0x7f08012d with
 <public type="id" name="asteroid_recents_google_button" id="0x7f??????" />
------------
- Xong, Recompile SystemUI.apk và sign nó
- copy Asteroid_taskmanager.apk, Quicksearcbox.apk, SystemUI.apk tới system/app nhớ set quyền 644 cho cả 3 file
- Khởi động lại và thưởng thức
Tested on ROM AOSP 4.2.2

tham khảo thông số này để card stack đẹp hơn
res/values/dimens.xml
<dimen name="status_bar_edge_ignore">5.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_icon_max_width">48.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_icon_max_height">48.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_thumbnail_width">260.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_thumbnail_height">170.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_thumbnail_bg_padding">4.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_label_text_size">14.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_description_text_size">14.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_text_fading_edge_length">20.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_scroll_fading_edge_length">10.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_right_glow_margin">100.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_thumbnail_left_margin">20.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_text_description_padding">8.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_label_width">0.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_label_left_margin">3.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_item_padding">0.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_icon_translate_distance">35.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_icon_left_margin">0.0dip</dimen>
 <dimen name="status_bar_recents_app_icon_top_margin">8.0dip</dimen>

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s